Eind december maakt de RVO traditiegetrouw de milieulijsten bekend voor het komende jaar. Ook in 2017 komen milieu-investeringen gericht op het hergebruik van water en de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen in lozingswater in aanmerking als aftrekpost voor de belastbare winst. Daarnaast geldt er de mogelijkheid om willekeurig (versneld tot 75%) fiscaal af te schrijven op de investering. De kosten die feitelijk betaald zijn kunnen in aftrek worden genomen als de investering door de RVO wordt goedgekeurd.

Er zijn twee regelingen voor investeringsaftrek, de MIA en EIA. De regelingen zijn niet te combineren/stapelbaar. De MIA kent een maximale investeringsaftrek van 36%. De EIA biedt ruimte tot 55,5% fiscale aftrek.

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

De MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringmaatregelen. Op de website van de RVO staat een helder overzicht van de regeling en de manier waarop deze kan worden aangevraagd. Speciaal voor de glastuinbouw ontwikkelde de RVO in 2016 een leaflet over de mogelijkheden met EIA, MIA en Vamil.

Welke kosten komen in aanmerking?

  • Alle aanschafkosten en voortbrengingskosten die toe te rekenen zijn aan het bedrijfsmiddel voor zover niet uitgesloten in de omschrijving van het bedrijfsmiddel;
  • Milieuadvieskosten (maken onderdeel uit van de voortbrengingskosten);
  • Kosten voor onderdelen die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en daarom geen zelfstandige betekenis hebben. Voorbeelden hiervan zijn leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur;
  • Kosten voor het aanpassen van een bedrijfsmiddel mits het ‘aangepaste bedrijfsmiddel’ voldoet aan de eisen van de Milieulijst;

Onderstaande codes zijn voor veel tuinbouwbedrijven van toepassing. De investeringen met een F-code kennen een fiscale aftrek op de winst van 36%.

F 2145 [Gewijzigd] Installatie voor het optimaliseren van de recirculatie van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

  1. bestemd voor: het aantoonbaar vaker recirculeren van drain(age)water binnen het teeltproces ten opzichte van de bestaande situatie, door het verbeteren van de verwijdering van ziektekiemen of zouten, waardoor de lozing van drain(age)water verminderd of vermeden wordt,
  2. bestaande uit: een installatie voor het doden van ziektekiemen of het verwijderen van zouten en al dan niet meetapparatuur.

F 2146 [Gewijzigd] Voorzieningen voor het verwijderen van meststo en of gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drain(age)water uit de bedekte teelt

  1. bestemd voor: het tegengaan van de lozing van meststo en of gewasbeschermingsmiddelen a omstig uit de glastuinbouw, waarbij de toegepaste zuiveringsinstallatie of -methode gewasbeschermingsmiddelen verwijdert met een rendement van ten minste 95%,
  2. bestaande uit: waterzuiveringsapparatuur en al dan niet de volgende onderdelen: een debietmeter, een voorziening voor de opslag van te lozen drain- of drainagewater, een meetinstrument voor de meting van concentraties van nutriënten en aanpassingen aan het leidingwerk, buffer- en pompvoorzieningen die nodig zijn voor behandeling van het afvalwater in een collectieve zuiveringsinstallatie, en met uitzondering van voorzieningen die zijn opgenomen in het drainwaterrecirculatiesysteem.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

In 2017 stelt de overheid 166 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in vernieuwende energiezuinige technieken. Het lage energieverbruik van de Opticlear Diamond past binnen de doelstellingen van de EIA. De beschikbaarheid van deze fiscale regeling hangt af van de energiebesparing die gerealiseerd wordt met de installatie, in relatie tot de gestelde besparingsnorm per jaar per geïnvesteerde euro. De aanvraag van EIA gebeurt onder een zogenaamde generieke code en geldt zowel voor de vervanging van bestaande apparatuur als bij de plaatsing van nieuwe installaties. Bij vervanging wordt de besparing vergeleken met de bestaande machine. Bij nieuwbouw wordt de installatie vergeleken met referentiemachines (vergelijkbare gangbare technieken).

Voor de EIA is dus net wat meer rekenwerk nodig om de aftrekmogelijkheid aan te vragen bij de RVO. Maar de aftrek is wel 19,5% hoger dan bij de MIA en dat scheelt netto bijna 5% op de investering.

Wie extra ondersteuning nodig heeft bij de aanvraag van de MIA of EIA kan doorgaans terecht bij zijn of haar eigen boekhouder / accountant. Ook zijn er specialistische adviesbureaus die zich specifiek richten op de glastuinbouw. Zo hebben inmiddels meerdere klanten van Water IQ met succes de EIA-regeling aangevraagd met ondersteuning van Hollands Tuinbouwadvies.

De EIA levert een netto voordeel op van bijna 14% op de totale investering. En dat loont!

Meer informatie over de Opticlear Diamond voor de glastuinbouw?